تغییر رنگ
امروز 30 دی 1395
اختلال اسکیزوافکتیو

نشانه ها و علایم بالینی اختلال اسکیزوافکتیو مجموعه نشانه ها و علایم اسکیزوفرنی،حملات مانیک و حملات افسردگی است. علایم مربوط به اسکیزوفرنی و اختلالات خلقی ممکن است همزمان با هم یا به شکل متناوب تظاهر یابد. معیار تشخیصی عمده اختلال اسکیزوافکتیو عبارتست از آنکه بیمار معیارهای تشخیصی حمله افسردگی ماژور یا حمله مانیک را همزمان با معیارهای تشخیصی مرحله فعال اسکیزوفرنی داشته باشد. علاه بر این بیمار باید حداقل دو هفته توهم یا هذیان داشته باشد، بدون اینکه هیچگونه علامت برجسته ای ازاختلالات خلق را دارا باشد. بیماری را که حمله فعلیش از نوع مانیک یا مختلط باشد اعم از اینکه حمله افسردگی ماژور هم داشته یا نه؛ اسکیزوافکتیو دوقطبی گویند. درغیر اینصوورت بیمار مبتلا به اختلال اسکیزوافکتیو نوع افسرده شده است. شیوع این اختلال در مردها کمتر از زنهاست. سن شروع نیز مثل اسکیزوفرنی درزنان بیش ازمردان است.

 درمان

 الف0بستری در بیمارستان ب0برای دارو درمانی باید به متخصص مورد نظر(اعصاب و روان)مراجعه کرد.